Policy

Övergripande föreningspolicy

 • Verksamhetens målsättning är att skänka de aktiva sådan glädje och motivation att det blir självklart att fortsätta spela fotboll från tidiga år via juniorspel till seniornivå.
 • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att spela fotboll. Det kräver att pojkars och flickors fotbollsspelande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.
 • Genom att lära våra barn och ungdomar att respektera regler och medmänniskor ges de den sociala utveckling som krävs för att de skall fungera väl i samhället.
 • Kamratandan skall främjas så att barn och ungdomar känner sig trygga i laget. Samtidigt skall de aktivas utveckling sättas i centrum.
 • I match och träningsverksamhet skall de aktiva ha möjlighet att delta ihop med äldre eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling. Alla barn har sin utveckling när det gäller mognad, kunnande och inlärningsförmåga.
 • Breddverksamhet skall alltid gå före elittänkande i ungdomslagen. Grundregeln är dock alltid att flitig träning premieras när det kommer till deltagande i matcher och tävlingar.
 • Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och inte som kortsiktig jakt på framgångar. Matcherna skall tjäna som stimulans i den fortsatta träningen. Av den anledningen är det lämpligt att barn i yngre ålder i lagidrotterna ges möjlighet att spela på olika positioner i laget.
 • Engagemang skall skapas bland föräldrarna till de unga aktiva.
 • Idrotten skall vara en stark social företeelse. Träning och matcher skall utgöra en samlingspunkt och mötesplats för aktiva, föräldrar, syskon och kamrater.
 • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön ellersexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, skall få vara med i Varberg GIF` verksamhet.

 Alkoholpolicyn innebär

 • Att föreningens alla idrottsliga aktiviteter är alkoholfria.
 • Att ledare och spelare på läger och cuper avhåller sig från alkohol. 

Tobakspolicyn innebär

 • Att alla våra idrottsliga aktiviteter är rök- och snusfria.

Drogpolicyn innebär

 • Att Varberg GIF tar avstånd från allt användande och innehav av droger.
 • Att Varberg GIF tar avstånd från alla former av dopning.
 • Att Varberg GIF följer Riksidrottsförbundets regler gällande dopning.

Varberg GIF´s agerande vid misstanke eller tillbud

 • I första hand samtal med personen det gäller samt, om den berörda är under 18 år, kontakt med målsman.
 • Erbjuda personen lämplig hjälp och stöd
 • Kontakta lämplig instans för vidare handläggning, om detta anses nödvändigt (RFs Antidopinggrupp, polismyndighet, sociala myndigheter).
 • Stänga av personen från all verksamhet, vid upprepade förseelser

Att vara ledare i Varberg GIF innebär

 • Att man tar på sig ett ansvar för andra människor och vår förening.
 • Att man i olika sammanhang – både privat och i samband med idrottsutövning – tänker på att man representerar föreningen och verkar som ett föredöme för de aktiva. Konflikter löses inom föreningen.
 • Att man är beredd på att lägga ner mycket tid på sin uppgift tillsammans med andra som har det gemensamt att de tycker idrott och ledarskap är roligt.
 • Att man kan samarbeta med människor som inte alltid har samma åsikt som man själv har.
 • Att man ibland får ta emot negativ kritik, både berättigad och oberättigad.
 • Att man kommer väl förberedd inför träning och match.
 • Att man har ambitionen att förnya sig och därmed är intresserad av att delta i föreslagna kurser och utbildningar i möjligaste mån.
 • Att man måste kunna säga ifrån till föräldrar till aktiva som försöker styra matcher och tävlingar eller negativt kritiserar sitt eget eller andras barn. Detsamma gäller kritik mot domare och andra tävlingsfunktionärer.
 • Att man har stor frihet att bedriva sin träningsverksamhet men att man bör underordna sig sektionens långsiktiga mål och policy.
 • Att du får stöd och information från föreningens styrelse och ungdomsgrupp.Information skickas helst via e-post och/eller hemsida.
 • Att du deltar i de ledarträffar som du kallas till och själv tar initiativet tillplaneringsmöten med de aktiva och föräldrarna till de unga aktiva, minst tvågånger per år. 
 • Att använda i första hand styrelsens ungdomsgrupp för att diskutera problem som uppstår med de aktiva eller deras föräldrar. 

Lagledarens speciella uppgifter

 • Att sköta informationen och vara en social länk mellan ledare, aktiva och föräldrar avseende bland annat ordningsregler, träningstider, matchkallelser, läger, arbetsprojekt och liknande.
 • Att skapa föräldragrupper som kan ta hand om vissa arbetsuppgifter och projekt såsom exempelvis kioskbemanning, tvätt av matchtröjor, matlagningsscheman vid läger.
 • Att i möjligaste mån delta vid träningar och matcher.
 • Att själv, eller genom användande av föräldrarepresentanter, se till att hemsidan uppdateras med matchreferat och annat som händer kring laget.
 • Att vara ytterst ansvarig inom laget för bokning av träningstider,serieanmälningar, logistiken vid resor samt att sondera möjligheterna förcupdeltagande. Samråd sker givetvis med tränarna.
 • Att skriva laguppställningar inför matcher och cuper.
 • Att tillsammans med tränarna se till att nödvändig materiel för verksamheten finns och, när behov av nyanskaffning föreligger, kontakta föreningens ungdomsansvarig för godkännande av inköp.
 • Att se till att såväl lagets som föreningens gemensamma materiel vårdas väl.
 • Att ansvara för att laget sköter sina åtaganden vad gäller kiosken, bollkallar, försäljning med mera
 • Att efter säsongens slut skriva en verksamhetsrapport.

Tränarens speciella uppgifter 

 • Att genom variationsrik träning utveckla de aktiva. Detta kan lättare uppnås genom en planering där mål sätts upp, exempelvis halvårs- och årsvis.
 • Att samarbeta med övriga ledare inom laget så att alla jobbar mot samma mål.
 • Att även känna samhörighet med föreningen och dess övriga ledare. 
 • Att ha ambitionen att vilja förnya sig och utveckla sig genom att gå kurser och studiecirklar. Kostnaden står föreningen för, tiden bjuder tränaren på.
 • Att komma i god tid och vara väl förberedd inför träning och match/tävling.
 • Att inte favorisera några av de aktiva utan vara bestämd och rättvis och tillämpa samma regler för alla.
 • Att bygga upp självförtroendet hos aktiva som för stunden känner att de inte lyckas så bra. Snabb tillväxt och pubertet ställer tidvis till problem och dessafenomen måste hanteras förståndigt.
 • Att ta ut laget inför matcher ellertävlingar.
 • Att coacha laget under match och tävling.

Ungdomsgruppens speciella uppgifter

 • Att utgöra ett allmänt stöd för tränare och lagledare.
 • Att vara huvudansvarig för rekrytering av nya ledare.
 • Att ombesörja introduktionen av nya ledare.
 • Att ta fram förslag på lämpliga tränings- och ledarskapsutbildningar.
 • Att samordna bokningar av träningstider.
 • Att se till att fotbollsskola hålls årligen.
 • Att ombesörja delegering till nyckelperson så att det finns domare till alla matcher.
 • Att vara huvudansvarig för kiosken och fördela kiosktider mellan lagen.
 • Att vara huvudansvarig för ungdomssektionens material och att resurser fördelas rättvist mellan lagen.
 • Att anordna ledarträffar minst en gång i månaden under säsongen.

Speciella uppgifter för föräldrar till unga aktiva

 • Att undvika att ”coacha” de aktiva vid träningar, matcher och tävlingar. Däremot stärker det barnets självförtroende och känsla av egenvärde att deras föräldrar visar intresse för deras förehavanden, inte bara vid match/tävling utan även under träning.
 • Att framföra konstruktiv kritik till ledare på lämpligt sätt vid lämplig tidpunkt.
 • Att respektera de beslut som tränare och ledare fattat. Klubben och laget är som en skola där man för stunden överlåter fostran och utbildning av sina barn till föreningens ledare med allt vad det innebär av ordning och regler.
 • Att vara behjälplig vid de projekt som genomförs i Varberg GIF regi.
 • Betala medlemsavgiften

Att vara spelare i Varberg GIF innebär

 • Att varje äldre spelare inser att han eller hon är ett föredöme för de yngre.
 • Att varje spelare går in för att genomföra träningar på bästa möjliga sätt.
 • Att passa tider och följa de regler som föreningen har.
 • Att ingen använder nedsättande ord mot vare sig medspelare eller motspelare eller ledare.
 • Att man respekterar domarens beslut.
 • Att när man representerar Varbergs GIF och så uppträder man på ett trevligt och respektfullt sätt.